რეგისტრატურა


რეგისტრატურის მოდულის დახმარებით ადმინისტრატორს საშუალება აქვს მართოს პაციენტები, ვიზიტები და სპეციალისტების დატვირთულობა.

დატვირთულობის დიაგრამა
  გრაფიკული დიაგრამის დახმარებით ადმინისტრატორს საშუალება აქვს დაინახოს სპეციალისტების დღის დატვირთულობა.
პაციენტების ჩაწერა
  რეგისტრატურის მოდულის დახმარებით ადმინისტრატორს საშუალება აქვს მარტივად განახორციელოს პაციენტების ჩაწერა მიღებაზე.
ვიზიტების აღრიცხვა
  ადმინისტრატორი მარტივად აღრიცხავს ვიზიტების შესრულების სტატუსებს, როგორიცაა: გაუქმდა, დადასტურებულია მოსვლა, შესრულდა ვიზიტი.
შესრულებული სერვისების აღრიცხვა
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს თითოეულ ვიზიტზე აღრიცხოს შესრულებული სერვისები.
საქონლის რეალიზაცია
  ვიზიტის ოპერაციაში, სერვისებთან ერთად, შესაძლებელია მედიკამენტისა თუ სხვა საქონლის რეალიზაცია.
რიგის მართვა
  მოახდინეთ მომხმარებელთა დისტანცირება, მართეთ რიგები პირდაპირ პროგრამიდან.
თანხის მიღება
  მიღებული თანხების აღრიცხვა ხორციელდება როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით.
შემოსავლის ორდერის ბეჭდვა
  თანხის მიღების ოპერაციის საფუძველზე შესაძლებელია შემოსავლის ორდერის ამობეჭდვა.
პაციენტების ბაზა
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს დაამატოს ახალი პაციენტი ბაზაში ან სწრაფად მოძებნოს იგი.
დაზღვევა
  ადმინისტრატორს შეუძლია შექმნას კონტრაქტორი სადაზღვევო ორგანიზაციების ჩამონათვალი და მიუთითოს ვიზიტს.


ექიმის კაბინეტი


ექიმის კაბინეტის მოდული შემუშავებულია უშუალოდ სპეციალისტებისთვის, სადაც ისინი ახორციელებენ პაციენტის ბარათის დათვალიერებასა და შესრულებული სამუშაოს აღრიცხვას.

პაციენტების ჩაწერები
  ყველა სპეციალობის ექიმს საშუალება აქვს, მისი განრიგის მიხედვით, ინდივიდუალურად მოახდინოს პაციენტების ჩაწერა მათთვის მისაღებ დროს.
დასკანერებული ფაილები
  ექიმს შეუძლია პაციენტის ისტორიაში ატვირთოს დასკანერებული ფაილები.
პროცედურის შემსრულებლები
  თითოეული პროცედურის შესრულებაზე შესაძლებელია ექიმის მითითება, რის საფუძველზეც ხორციელდება ხელფასების დაანგარიშება.
პაციენტის დანიშნულება
  ექიმს საშუალება აქვს, პროგრამაში შეიყვანოს პაციენტის დანიშნულება, რომელიც შემდგომ პაციენტის ისტორიაში ინახება და შესაძლებელია მისი წინა თარიღებით დათვალიერება.
სამედიცინო ფორმები
  პროგრამულად შესაძლებელია სხვადასხვა ოფიციალური სამედიცინო ფორმის ამოღება.
დიაგნოზის დასმა
  პაციენტის დიაგნოზი აღირიცხება მის ისტორიაში და შესაძლებელია მისი შემდგომ მარტივად დათვალიერება.
ჩამოსაწერი მასალები
  ექიმს საშუალება აქვს აღრიცხოს თითოეულ პროცედურაში გახარჯული მასალები, რის საფუძველზეც ხორციელდება მათი საწყობიდან ჩამოწერა.


ფინანსები


თანხის მიღება პაციენტისგან
  თანხის მიღების ოპერაცია შესაძლებელია გატარდეს ფინანსების ნაწილიდან, როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით.
თანხის გადატანა სალაროებს შორის
  მრავალი სალაროს არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია მათ შორის თანხის გადატანის განხორციელება.
თანხის გადატანა ბანკში
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს ნაღდი თანხა სალაროდან გადაიტანოს საბანკო ანგარიშზე.
თანხის მიღება ბანკიდან
  შესაძლებელია ბანკიდან სალაროში თანხის შემოტანა.
თანხის დაბრუნება
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს განახორციელოს პაციენტისთვის თანხის დაბრუნება.
თანხის გადახდა მომწოდებელზე
  მიღებული მასალების ღირებულების გადახდა ადმინისტრატორმა უნდა ასახოს თანხის გადახდით მომწოდებელზე.
ხარჯების აღრიცხვა
  კომუნალური და სხვა ხარჯები, რაც დაკავშირებულია თანხის გასვლასთან აისახება შესაბამისი ოპერაციით.
სალაროს წიგნი
  სალაროს წიგნი საშუალებას გვაძლევს ვნახოთ ნაღდი თანხის ბრუნვა პერიოდების მიხედვით.


საწყობი


მასალების შესყიდვა
  ადმინისტრატორი თითოეულ შესყიდვას დააფიქსირებს პროგრამულად, რაც ნაშთების კონტროლს გაამარტივებს.
მასალების გადაზიდვა საწყობებს შორის
  მრავალი საწყობის შემთხვევაში საშუალება გვეძლევა, ერთი საწყობიდან მასალები გადავიტანოთ მეორე საწყობში.
მასალების ჩამოწერა
  თუ მასალა მოხმარებისთვის გამოუსადეგარია, შესაძლებელია მისი ჩამოწერა.
მასალების საწყის ნაშთად მიღება
  მოქმედი ორგანიზაციისთვის არის საშუალება, არსებული ნაშთები პროგრამაში დააფიქსირონ საწყის ნაშთებად.
მასალების აღწერა
  ნებისმიერი სიხშირით შესაძლებელია მასალების აღწერა, ფიზიკური და პროგრამული ნაშთის შესადარებლად.
მასალების რეალიზაცია
  ვიზიტის დროს შესაძლებელია განვახორციელოთ მედიკამენტებისა და სხვა მასალების რეალიზაცია.
მასალების დაბრუნება მომწოდებელთან
  პროგრამულად შესაძლებლობა გვაქვს ავსახოთ მომწოდებლებთან პროდუქციის დაბრუნება.


სმს შეტყობინებები


პროგრამა საშუალებას იძლევა დაგზავნოთ სმს შეტყობინებები, პაციენტის ჩაწერის თუ ვიზიტის შეხსენების მიზნით.

სმს შეტყობინებების შაბლონების მომზადება
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს მოამზადოს სმს შეტყობინების შაბლონები.
ჩაწერის დასტურისა თუ ცვლილების სმს შეტყობინების გაგზავნა
  როგორც ორგანიზაციისთვის, ასევე პაციენტისთვის მოსახერხებელია ინფორმაციის მიწოდება სმს შეტყობიების სახით.
ვიზიტის შეხსენების ავტომატური შეტყობინება
  ვიზიტამდე პაციენტს ეგზავნება შეტყობინება არსებული ჩაწერის შესახებ.
შესრულებული სერვისებისა და მიღებული თანხის შეტყობინება
  სმს შეტყობინებით პაციენტისთვის ხორციელდება სრული ინფორმაციის მიწოდება მიღებული მომსახურებისა და გადახდილი თანხის შესახებ.
 


პაციენტის ელექტრონული ბარათი


პაციენტის ელექტრონულ ბარათში ინახება მისი პირადი ინფორმაცია და სამედიცინო ისტორია.

პაციენტის რეკვიზიტები
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს შეიყვანოს პროგრამაში პაციენტის პირადი ინფორმაცია.
პაციენტის ვიზიტების ისტორია
  თითოეული პაციენტის ვიზიტი ინახება მის ისტორიაში.
პაციენტის ჩატარებული სერვისების ისტორია
  პაციენტზე შესაძლებელია მოკვლევა, თუ რა მომსახურებები აქვს მას მიღებული.
მიღებული თანხები
  ადმინისტრატორს შესაძლებლობა აქვს, პაციენტისგან მიღებული თანხები ნახოს როგორც ჯამურად, ასევე დეტალურად და რომელ მომსახურებაზე რამდენი აქვს გადახდილი.
სამედიცინო ფორმები
  პროგრამა იძლევა შესაძლებლობას, ადმინისტრატორმა ამობეჭდოს პაციენტისათვის საჭირო სამედიცინო ფორმები.
 


სპეციალისტები და ხელფასები


პროგრამაში აღირიცხება სპეციალისტები და მათთან დაკავშირებული სერვისები. თითოეულ შესრულებულ პროცედურაზე ეთითება შემსრულებელი სპეციალისტი, შედეგად პროგრამა ავტომატურად გამოიანგარიშებს ხელფასებს წინასწარ მითითებული პროცენტის მიხედვით.

სპეციალისტების პროფილი
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს, პროგრამაში სპეციალობების მიხედვით ასახოს ექიმები.
სპეციალისტების სერვისების გაწყობა
  თითოეულ ექიმს უნდა ჰქონდეს დაკავშირებული მისი სპეციალობის სერვისები.
სპეციალისტების სამუშაო განრიგი
  ადმინისტრატორი ახორციელებს თითოეული სპეციალისტის სამუშაო განრიგის შედგენას.
სპეციალისტების ხელფასების დაანგარიშება
  ექიმის ხელფასის დაანგარიშება შესაძლებელია შესრულებული პროცედურების მიხედვით.
გაცემული ხელფასები
  გასაცემი ხელფასის ოდენობის გასაზღვრა შესაძლებელია რეპორტების საშუალებით, როგორც დეტალურად, ასევე ჯამურად - სასურველი პერიოდის მიხედვით.
 


ანალიტიკა


შემოსავალი
  შემოსავალი მორგებულია გადახდის ტიპზე. შესაძლებელია როგორც ჯამურად, ასევე დეტალურად ნახოს ადმინისტრატორმა მიღებული თანხები.
ხარჯები
  შესაძლებელია ხარჯების დაჯგუფებული სახით ნახვა და შედარება წინა პერიოდთან.
ხელფასები
  ექიმის გამომუშავებული ხელფასების დათვლა შესაძლებელია როგორც მიღებული თანხის პროცენტული მაჩვენებლით, ასევე თანხობრივად.
ვიზიტები
  მოსახერხებელი დეშბორდების საშუალებით შესაძლებელია თვალი ადევნოთ, თუ როგორ იცვლება ვიზიტების რაოდენობა.
სერვისები
  სერვისების დეშბორდი გიჩვენებთ, თუ რომელი სერვისი არის ყველაზე მოთხოვნადი.
ჩაწერები
  წინასწარი ჩაწერები საშუალებას იძლევა ექიმმა სწორად დაგეგმოს სამუშაო დღე.
სასაქონლო ნაშთები
  სასაქონლო ნაშთების აღრიცხვით მოსახერხებელია მომხმარებლისთის პროდუქციის დროული მიწოდება.
სასაქონლო ბრუნვები
  საქონლის ბრუნვის მიხედვით ადვილი დასადგენია, თუ რომელია ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი.
მასალების გაყიდვები
  მასალების გაყიდვების რეპორტი საშუალებას იძლევა მოვიძიოთ პაციენტმა რა მასალა შეიძინა.
სალაროს წიგნი
  სალაროს წიგნის საშუალებით შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ფულის ბრუნვას.