ექიმის კაბინეტი


ექიმის კაბინეტის მოდული შემუშავებულია უშუალოდ სპეციალისტებისთვის, სადაც ისინი ახორციელებენ პაციენტის ბარათის დათვალიერებასა და შესრულებული სამუშაოს აღრიცხვას.

პაციენტების ჩაწერები
  ყველა სპეციალობის ექიმს საშუალება აქვს, მისი განრიგის მიხედვით, ინდივიდუალურად მოახდინოს პაციენტების ჩაწერა მათთვის მისაღებ დროს.
დასკანერებული ფაილები
  ექიმს შეუძლია პაციენტის ისტორიაში ატვირთოს დასკანერებული ფაილები.
პროცედურის შემსრულებლები
  თითოეული პროცედურის შესრულებაზე შესაძლებელია ექიმის მითითება, რის საფუძველზეც ხორციელდება ხელფასების დაანგარიშება.
პაციენტის დანიშნულება
  ექიმს საშუალება აქვს, პროგრამაში შეიყვანოს პაციენტის დანიშნულება, რომელიც შემდგომ პაციენტის ისტორიაში ინახება და შესაძლებელია მისი წინა თარიღებით დათვალიერება.
სამედიცინო ფორმები
  პროგრამულად შესაძლებელია სხვადასხვა ოფიციალური სამედიცინო ფორმის ამოღება.
დიაგნოზის დასმა
  პაციენტის დიაგნოზი აღირიცხება მის ისტორიაში და შესაძლებელია მისი შემდგომ მარტივად დათვალიერება.
ჩამოსაწერი მასალები
  ექიმს საშუალება აქვს აღრიცხოს თითოეულ პროცედურაში გახარჯული მასალები, რის საფუძველზეც ხორციელდება მათი საწყობიდან ჩამოწერა.