ფინანსები


თანხის მიღება პაციენტისგან
  თანხის მიღების ოპერაცია შესაძლებელია გატარდეს ფინანსების ნაწილიდან, როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებით.
თანხის გადატანა სალაროებს შორის
  მრავალი სალაროს არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია მათ შორის თანხის გადატანის განხორციელება.
თანხის გადატანა ბანკში
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს ნაღდი თანხა სალაროდან გადაიტანოს საბანკო ანგარიშზე.
თანხის მიღება ბანკიდან
  შესაძლებელია ბანკიდან სალაროში თანხის შემოტანა.
თანხის დაბრუნება
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს განახორციელოს პაციენტისთვის თანხის დაბრუნება.
თანხის გადახდა მომწოდებელზე
  მიღებული მასალების ღირებულების გადახდა ადმინისტრატორმა უნდა ასახოს თანხის გადახდით მომწოდებელზე.
ხარჯების აღრიცხვა
  კომუნალური და სხვა ხარჯები, რაც დაკავშირებულია თანხის გასვლასთან აისახება შესაბამისი ოპერაციით.
სალაროს წიგნი
  სალაროს წიგნი საშუალებას გვაძლევს ვნახოთ ნაღდი თანხის ბრუნვა პერიოდების მიხედვით.