სპეციალისტები და ხელფასები


პროგრამაში აღირიცხება სპეციალისტები და მათთან დაკავშირებული სერვისები. თითოეულ შესრულებულ პროცედურაზე ეთითება შემსრულებელი სპეციალისტი, შედეგად პროგრამა ავტომატურად გამოიანგარიშებს ხელფასებს წინასწარ მითითებული პროცენტის მიხედვით.

სპეციალისტების პროფილი
  ადმინისტრატორს საშუალება აქვს, პროგრამაში სპეციალობების მიხედვით ასახოს ექიმები.
სპეციალისტების სერვისების გაწყობა
  თითოეულ ექიმს უნდა ჰქონდეს დაკავშირებული მისი სპეციალობის სერვისები.
სპეციალისტების სამუშაო განრიგი
  ადმინისტრატორი ახორციელებს თითოეული სპეციალისტის სამუშაო განრიგის შედგენას.
სპეციალისტების ხელფასების დაანგარიშება
  ექიმის ხელფასის დაანგარიშება შესაძლებელია შესრულებული პროცედურების მიხედვით.
გაცემული ხელფასები
  გასაცემი ხელფასის ოდენობის გასაზღვრა შესაძლებელია რეპორტების საშუალებით, როგორც დეტალურად, ასევე ჯამურად - სასურველი პერიოდის მიხედვით.