საწყობი


მასალების შესყიდვა
  ადმინისტრატორი თითოეულ შესყიდვას დააფიქსირებს პროგრამულად, რაც ნაშთების კონტროლს გაამარტივებს.
მასალების გადაზიდვა საწყობებს შორის
  მრავალი საწყობის შემთხვევაში საშუალება გვეძლევა, ერთი საწყობიდან მასალები გადავიტანოთ მეორე საწყობში.
მასალების ჩამოწერა
  თუ მასალა მოხმარებისთვის გამოუსადეგარია, შესაძლებელია მისი ჩამოწერა.
მასალების საწყის ნაშთად მიღება
  მოქმედი ორგანიზაციისთვის არის საშუალება, არსებული ნაშთები პროგრამაში დააფიქსირონ საწყის ნაშთებად.
მასალების აღწერა
  ნებისმიერი სიხშირით შესაძლებელია მასალების აღწერა, ფიზიკური და პროგრამული ნაშთის შესადარებლად.
მასალების რეალიზაცია
  ვიზიტის დროს შესაძლებელია განვახორციელოთ მედიკამენტებისა და სხვა მასალების რეალიზაცია.
მასალების დაბრუნება მომწოდებელთან
  პროგრამულად შესაძლებლობა გვაქვს ავსახოთ მომწოდებლებთან პროდუქციის დაბრუნება.